Καλαμαριά: Θέσεις για υπαίθρια δραστηριότητα στη Χριστουγεννιάτικη πλατεία

18/11/2019 17:56    διαδικασία - δικαιολογητικά

Α. ΧΩΡΟΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Στην Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού στον Δήμο Καλαμαριάς, σύμφωνα με τα συνημμένα τοπογραφικά σχέδια, έχει αποτυπωθεί μία (1) θέση έως 95,24 τ.μ. για ψυχαγωγική δραστηριότητα (τρενάκι ή άλλο) και μία (1) θέση έως 95,03 τ.μ. για ψυχαγωγική δραστηριότητα (καρουζέλ).

Επίσης, ορίστηκε το χρονικό διάστημα από 12/12/2019 έως και 06/01/2020 για την παραχώρηση της χρήσης του κοινοχρήστου χώρου για την λειτουργία του Λούνα Παρκ με τη δυνατότητα εγκατάστασής του έως και πέντε μέρες πριν, ώστε να είναι εφικτός ο απαιτούμενος έλεγχος από τα αρμόδια όργανα του Δήμου, προκειμένου να χορηγηθεί η τελική άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 39 του Ν. 4497/17 και άρθρο 81 του Ν.3463/06.

Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι άδειες θα χορηγούνται:

Σε φυσικά πρόσωπα – επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται με αντικείμενο τα ψυχαγωγικά παίγνια και σε νομικά πρόσωπα, εφόσον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, συντρέχουν στο πρόσωπο του νόμιμου εκπροσώπου τους.

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για την χορήγηση της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για άσκηση υπαίθριας δραστηριότητας (Λούνα Πάρκ) υποβάλλονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου Καλαμαριάς τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου (ξεχωριστά για κάθε μία από τις δύο θέσεις),
 • Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας περί υποβολής δήλωσης έναρξης-άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με το Ν. 4045/1960 (Α΄ 47) και το άρθρο 13 και το άρθρο 29 Ν. 1642/1986 (Α΄ 125),
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος της τελευταίας τριετίας,
 • Δύο (2) φωτογραφίες προσφάτου εκδόσεως,
 • Φωτοαντίγραφα της αδείας κυκλοφορίας του οχήματος που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτουμένης δραστηριότητας, ως και της άδειας ικανότητας του οδηγού,
 • Πιστοποιητικό του αρμόδιου Ελληνικού Προξενείου για την απόδειξη της ιδιότητας του ομογενούς Βορειοηπειρώτη ή ομογενούς παλιννοστούντος που προέρχεται από την πρώην ΕΣΣΔ και τον Πόντο.
 • Σε περίπτωση προσωρινής αναπλήρωσης, κατά το άρθρο 4 του παρόντος απαιτείται βεβαίωση του δήμου ή κοινότητας που αποδεικνύει τη συγγένεια με τον αναπληρούμενο.
 • Σε περίπτωση μόνιμης αναπλήρωσης του δικαιούχου κατά το άρθρο 4 του Π.Δ. 12/05 απαιτείται πιστοποιητικό της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας περί της αναπηρίας αυτού.
 • Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ΄ αυτόν.
 • Δημοτική Ενημερότητα (αναζητείται από την Υπηρεσία).
 • Έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες των εγκαταστάσεων και της διακόσμησής τους (“ΚΑΡΟΥΖΕΛ”, «ΤΡΕΝΑΚΙ»), ώστε να κριθεί αν συνάδουν ή όχι με το Χριστουγεννιάτικο Διάκοσμο της Πλατείας Προσφυγικού Ελληνισμού.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στον πλειοδότη θα χορηγηθεί άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για άσκηση υπαίθριας δραστηριότητας για την συναρμολόγηση των εγκαταστάσεων στο χώρο, ώστε να είναι εφικτός ο απαιτούμενος έλεγχος από τα αρμόδια όργανα, προκειμένου να χορηγηθεί η τελική άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 39 του Ν. 4497/17 και άρθρο 81 του Ν.3463/06.

Για τη χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας κάθε φύσεως ψυχαγωγικών παιχνιδιών, Λούνα Πάρκ, πίστας αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικών συναυλιών, επιδείξεων και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 3 του Π.Δ. 12/2005, απαιτούνται πλέον των γενικών δικαιολογητικών, κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών.

Β) Βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Γ) Βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των τυχόν χρησιμοποιουμένων αερίων ή άλλων υλών.

Δ) Άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 (Α΄ 216).

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από τις 18/11/2019 έως και τις 22/11/2019.

Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι αιτήσεις θα θεωρούνται εκπρόθεσμες .

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και την εξέταση των δικαιολογητικών, οι άδειες θα χορηγηθούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και θα είναι προσωποπαγείς. Εάν, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων με βάση τα κριτήρια της παρ. Γ «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» της παρούσης, οι αιτήσεις είναι παραπάνω από τις διαθέσιμες θέσεις η επιλογή των  δικαιούχων θα γίνει με Δημόσια Κλήρωση, που θα διενεργηθεί από την Οικονομική Επιτροπή μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την δραστηριότητα Λούνα Πάρκ προσδιορίζεται από την υπ’ αριθμ. 1040/2018 Α.Δ.Σ. σύμφωνα με την οποία είναι :

 • Μέχρι 100τ.μ. 65€/ημερησίως και αν γίνει χρήση ηλεκτρικού ρεύματος Δημοτικών εγκαταστάσεων, 72€/ημερησίως.
 • Μέχρι 200τ.μ., 100€/ημερησίως και αν γίνει χρήση ηλεκτρικού ρεύματος Δημοτικών εγκαταστάσεων, 110€/ημερησίως.
 • Άνω των 200τ.μ., 130€/ημερησίως και αν γίνει χρήση ηλεκτρικού ρεύματος Δημοτικών εγκαταστάσεων, 144€/ημερησίως

    Για την ημερομηνία συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα την έκδοση των σχετικών αδειών οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν εγκαίρως μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.kalamaria.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Εσόδων στον κο Κογιαλή Ιωάννη τηλ. 2313314048 ή στον κο Ντουβαλέτη Νικόλαο τηλ. 2313314195.Επόμενο Προηγούμενο
 
Social Media - Thessaloniki
Δείτε το χρώμα των νυχιών σας: Μπορεί να υποδεικνύει σοβαρή νόσο

Δείτε το χρώμα των νυχιών σας: Μπορεί να υποδεικνύει σοβαρή νόσο

16:27 26/5/2020

τα νύχια παρέχουν πληροφορίες

Κεραυνός χτύπησε και σκότωσε 50χρονη!

Κεραυνός χτύπησε και σκότωσε 50χρονη!

16:23 26/5/2020

στη Σκόπελο

Θεσσαλονίκη: Νεαροί έκλεβαν σουπερ μάρκετ - 5000€ η αξία των κλοπιμαίων

Θεσσαλονίκη: Νεαροί έκλεβαν σουπερ μάρκετ - 5000€ η αξία των κλοπιμαίων

16:16 26/5/2020

συλλήψεις

Θεσσαλονίκη: 19χρονος κατηγορείται οτι ασέλγησε σε 6χρονη!

Θεσσαλονίκη: 19χρονος κατηγορείται οτι ασέλγησε σε 6χρονη!

16:11 26/5/2020

δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα

Νωρίτερα θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά - Κρατήστε τα φετινά βιβλία

Νωρίτερα θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά - Κρατήστε τα φετινά βιβλία

16:06 26/5/2020

Κεραμέως

Προειδοποίηση για δεύτερη κορύφωση της πανδημίας αν αρθούν νωρίς τα μέτρα

Προειδοποίηση για δεύτερη κορύφωση της πανδημίας αν αρθούν νωρίς τα μέτρα

16:03 26/5/2020

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Πανελλαδικές: Από 1 έως 13 Ιουλίου οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων

Πανελλαδικές: Από 1 έως 13 Ιουλίου οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων

15:59 26/5/2020

υπουργείο Παιδείας

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με έναν νεκρό και δύο τραυματίες στον περιφερειακό

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με έναν νεκρό και δύο τραυματίες στον περιφερειακό

15:55 26/5/2020

εχθές το βράδυ

Covid free παράδεισος: Το άγνωστο ελληνικό νησί που έχει όλο το χρόνο ζεστά νερά και καθόλου κύμα (Pics)

Covid free παράδεισος: Το άγνωστο ελληνικό νησί που έχει όλο το χρόνο ζεστά νερά και καθόλου κύμα (Pics)

15:48 26/5/2020

Όνειρο..

Μητσοτάκης: Ούτε ανασχηματισμός ούτε εκλογές- Προτεραιότητα οι μεταρρυθμίσεις

Μητσοτάκης: Ούτε ανασχηματισμός ούτε εκλογές- Προτεραιότητα οι μεταρρυθμίσεις

23:05 25/5/2020

συνέντευξη στο star

Κλασικά Έπιπλα