Αλλαγές σε Ο.Τ.Α. και Νομικά Πρόσωπα αυτών με 2 νόμους

3/1/2018 00:34    Ανάλυση
Σημαντικές διατάξεις, που αφορούν τους Ο.Τ.Α., τέθηκαν σε εφαρμογή, με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των Ν. 4509/17 (ΦΕΚ 201/22.12.2017): «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» και Ν.4508/2017 (ΦΕΚ 200/22-12-2017): «Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις».
Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρουσίαση - νομική ανάλυση του epoli.gr

Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων 

Με το άρθρο 71 του Ν.4509, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καταρτίζεται  Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων, στο οποίο εντάσσονται έργα, προμήθειες, υπηρεσίες και μελέτες των Δήμων και των νομικών προσώπων αυτών, για την ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης, τη βελτίωση των υποδομών, την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας.

Οι πόροι του Προγράμματος προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και κάθε άλλη νόμιμη πηγή και η χρηματοδότηση των έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών, που εντάσσονται στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται μέσω άτοκου λογαριασμού ειδικού σκοπού, που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τον οποίο διαχειρίζεται η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

Χρηματοδοτήσεις Ο.Τ.Α. από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για έργα με κοινωνικό αντίκτυπο ή γενικού συμφέροντος

Με το άρθρο 56 του Ν.4509, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του, δύναται να επιχορηγεί από τους πόρους του, με σύσταση ειδικού καταπιστευτικού λογαριασμού), τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό: α) την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος ή και έργων με κοινωνικό αντίκτυπο εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. και β) την εκπόνηση μελετών ή και την προμήθεια υλικών των έργων που εκτελούνται στους Ο.Τ.Α., από ωφελουμένους των προγραμμάτων απασχόλησης και ένταξης στην εργασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Επενδυτικά δάνεια Ο.Τ.Α. α' και β΄ βαθμού, Δ.Ε.Υ.Α. και Συνδέσμων Ο.Τ.Α.

Με σκοπό την προμήθεια αγαθών και την κατασκευή έργων στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), αγροτικής οδοποιίας και ανέγερσης ή αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων, οι Ο.Τ.Α. α΄ (Δήμοι) και β΄ βαθμού (Περιφέρειες), οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης και οι Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α, σύμφωνα με  το άρθρο 69 του Ν.4509, δύνανται να συνομολογούν επενδυτικά δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Επενδυτικά δάνεια Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων 

Με το άρθρο 70 του Ν.4509 ορίζεται ότι, οι Ο.Τ.Α. α΄ Βαθμού (Δήμοι) δύναται να συνομολογούν επενδυτικά δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με σκοπό την εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, του άρθρου 7 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241, στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος χορήγησης επενδυτικών δανείων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Παράταση της προθεσμίας υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α. α' Βαθμού λόγω κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας

Με το άρθρο 41 του Ν.4508 παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 28-2-2018, η προθεσμία του άρθρου 52 παρ.3 του ν.4483/2017 (Α΄107) για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α. α΄ Βαθµού και νοµικά πρόσωπα αυτών, στις περιπτώσεις δήµων, που είτε τελούσαν κατά την έναρξη της προθεσμίας, είτε κηρύχθηκαν μέχρι τη λήξη αυτής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3013/2002 (Α΄102).

Παράταση της προθεσμίας συγχώνευσης των Φο.Δ.Σ.Α. στους Περιφερειακούς Φο.Δ.Σ.Α.

Με το άρθρο 43 του Ν.4508, το χρονικό διάστηµα συγχώνευσης των υφιστάμενων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.), στους Περιφερειακούς Συνδέσµους Φο.Δ.Σ.Α., του άρθρου 13 του ν.4701/2012 (Α’ 85), παρατείνεται μέχρι τις 30-6-2018. Η ισχύς της διάταξης αρχίζει από 1.1.2018.

Ρύθμιση θεµάτων διοικητικής υποστήριξης Ο.Τ.Α.

Παρατείνεται κατά ένα έτος, και την 1-1-2019, η διοικητική υποστήριξη των Δήμων, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς, στο πλαίσιο των οριζόμενων στην περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 95 του Ν.3852/2010 ("Καλλικράτης"). Μέχρι τότε συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις των παραγράφων 2, 3 και 4, του άρθρου 95 του ν. 3852/2010, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης, στις εν λόγω παραγράφους, σχετικής προθεσμίας.

Έναρξη εφαρμογής του ειδικού τέλους ταφής απορριμμάτων 

Αναστολή επιβολής τέλους ταφής απορριμμάτων, η οποία θα ισχύσει έως 31.12.2018, όπως προβλέπεται στο άρθρο 39 του Ν.4508.
epoli

Επόμενο Προηγούμενο
 
Social Media - Thessaloniki
10/10 άθλος: Μπορείς να θυμηθείς σε ποια σειρά είδαμε 10 θρυλικούς κλέφτες και διαρρήκτες;

10/10 άθλος: Μπορείς να θυμηθείς σε ποια σειρά είδαμε 10 θρυλικούς κλέφτες και διαρρήκτες;

15:34 18/9/2020

μνήμη ελέφαντα

Ζορντί: 30 χρόνια μετά το παιδί- θαύμα των 90’s έπιασε πάτο

Ζορντί: 30 χρόνια μετά το παιδί- θαύμα των 90’s έπιασε πάτο

15:33 18/9/2020

δεν είναι πια ούτε παιδί ούτε θαύμα

Το 15% των Ελλήνων είδε την εκπομπή που εξευτελίζει το γυναικείο φύλο…

Το 15% των Ελλήνων είδε την εκπομπή που εξευτελίζει το γυναικείο φύλο…

15:31 18/9/2020

Χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο;

Ώρα γενικού lockdown…

Ώρα γενικού lockdown…

15:27 18/9/2020

Εδώ που φτάσαμε είναι η μόνη λύση

Δεύτερο lockdown επιβάλλει από σήμερα το Ισραήλ

Δεύτερο lockdown επιβάλλει από σήμερα το Ισραήλ

14:18 18/9/2020

τι θα ισχύσει

Το θέμα της Αν. Μεσογείου, στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας Μισέλ-Ερντογάν

Το θέμα της Αν. Μεσογείου, στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας Μισέλ-Ερντογάν

14:15 18/9/2020

τι συζήτησαν

Επανεκκίνηση του τουρισμού της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής

Επανεκκίνηση του τουρισμού της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής

14:14 18/9/2020

FVW workshop Thessaloniki Halkidiki 2020

Καλαμαριά: Δωρεάν ιατρικός έλεγχος παιδιών τριτέκνων – πολυτέκνων για πιστοποιητικό αθλητικών δραστηριοτήτων

Καλαμαριά: Δωρεάν ιατρικός έλεγχος παιδιών τριτέκνων – πολυτέκνων για πιστοποιητικό αθλητικών δραστηριοτήτων

14:05 18/9/2020

ποια η διαδικασία

Καλαμαριά: Καθαρισμοί φρεατίων ενόψει φθινοπώρου (φωτο - βιντεο)

Καλαμαριά: Καθαρισμοί φρεατίων ενόψει φθινοπώρου (φωτο - βιντεο)

13:52 18/9/2020

Και η οδοποιία συνεχίζεται

Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησε με καραμπίνα τη γειτόνισσά του

Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησε με καραμπίνα τη γειτόνισσά του

13:26 18/9/2020

Αιματηρό επεισόδιο

Κλασικά Έπιπλα