Αλλαγές σε Ο.Τ.Α. και Νομικά Πρόσωπα αυτών με 2 νόμους

3/1/2018 00:34    Ανάλυση
Σημαντικές διατάξεις, που αφορούν τους Ο.Τ.Α., τέθηκαν σε εφαρμογή, με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των Ν. 4509/17 (ΦΕΚ 201/22.12.2017): «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» και Ν.4508/2017 (ΦΕΚ 200/22-12-2017): «Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις».
Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρουσίαση - νομική ανάλυση του epoli.gr

Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων 

Με το άρθρο 71 του Ν.4509, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καταρτίζεται  Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων, στο οποίο εντάσσονται έργα, προμήθειες, υπηρεσίες και μελέτες των Δήμων και των νομικών προσώπων αυτών, για την ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης, τη βελτίωση των υποδομών, την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας.

Οι πόροι του Προγράμματος προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και κάθε άλλη νόμιμη πηγή και η χρηματοδότηση των έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών, που εντάσσονται στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται μέσω άτοκου λογαριασμού ειδικού σκοπού, που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τον οποίο διαχειρίζεται η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

Χρηματοδοτήσεις Ο.Τ.Α. από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για έργα με κοινωνικό αντίκτυπο ή γενικού συμφέροντος

Με το άρθρο 56 του Ν.4509, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του, δύναται να επιχορηγεί από τους πόρους του, με σύσταση ειδικού καταπιστευτικού λογαριασμού), τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό: α) την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος ή και έργων με κοινωνικό αντίκτυπο εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. και β) την εκπόνηση μελετών ή και την προμήθεια υλικών των έργων που εκτελούνται στους Ο.Τ.Α., από ωφελουμένους των προγραμμάτων απασχόλησης και ένταξης στην εργασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Επενδυτικά δάνεια Ο.Τ.Α. α' και β΄ βαθμού, Δ.Ε.Υ.Α. και Συνδέσμων Ο.Τ.Α.

Με σκοπό την προμήθεια αγαθών και την κατασκευή έργων στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), αγροτικής οδοποιίας και ανέγερσης ή αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων, οι Ο.Τ.Α. α΄ (Δήμοι) και β΄ βαθμού (Περιφέρειες), οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης και οι Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α, σύμφωνα με  το άρθρο 69 του Ν.4509, δύνανται να συνομολογούν επενδυτικά δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Επενδυτικά δάνεια Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων 

Με το άρθρο 70 του Ν.4509 ορίζεται ότι, οι Ο.Τ.Α. α΄ Βαθμού (Δήμοι) δύναται να συνομολογούν επενδυτικά δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με σκοπό την εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, του άρθρου 7 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241, στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος χορήγησης επενδυτικών δανείων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Παράταση της προθεσμίας υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α. α' Βαθμού λόγω κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας

Με το άρθρο 41 του Ν.4508 παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 28-2-2018, η προθεσμία του άρθρου 52 παρ.3 του ν.4483/2017 (Α΄107) για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α. α΄ Βαθµού και νοµικά πρόσωπα αυτών, στις περιπτώσεις δήµων, που είτε τελούσαν κατά την έναρξη της προθεσμίας, είτε κηρύχθηκαν μέχρι τη λήξη αυτής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3013/2002 (Α΄102).

Παράταση της προθεσμίας συγχώνευσης των Φο.Δ.Σ.Α. στους Περιφερειακούς Φο.Δ.Σ.Α.

Με το άρθρο 43 του Ν.4508, το χρονικό διάστηµα συγχώνευσης των υφιστάμενων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.), στους Περιφερειακούς Συνδέσµους Φο.Δ.Σ.Α., του άρθρου 13 του ν.4701/2012 (Α’ 85), παρατείνεται μέχρι τις 30-6-2018. Η ισχύς της διάταξης αρχίζει από 1.1.2018.

Ρύθμιση θεµάτων διοικητικής υποστήριξης Ο.Τ.Α.

Παρατείνεται κατά ένα έτος, και την 1-1-2019, η διοικητική υποστήριξη των Δήμων, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς, στο πλαίσιο των οριζόμενων στην περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 95 του Ν.3852/2010 ("Καλλικράτης"). Μέχρι τότε συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις των παραγράφων 2, 3 και 4, του άρθρου 95 του ν. 3852/2010, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης, στις εν λόγω παραγράφους, σχετικής προθεσμίας.

Έναρξη εφαρμογής του ειδικού τέλους ταφής απορριμμάτων 

Αναστολή επιβολής τέλους ταφής απορριμμάτων, η οποία θα ισχύσει έως 31.12.2018, όπως προβλέπεται στο άρθρο 39 του Ν.4508.
epoli

Επόμενο Προηγούμενο
 

Social Media - Thessaloniki
Αυτή είναι η πολύτιμη βιταμίνη του νευρικού συστήματος

Αυτή είναι η πολύτιμη βιταμίνη του νευρικού συστήματος

01:33 18/2/2020

Ενδοκρινολόγος – Διαβητολόγος

Μόνο 1/100 τα καταφέρνει: Aν απαντήσεις σωστά σε αυτή την ερώτηση, το ΙQ σου είναι πιο υψηλό και από τις διάνοιες

Μόνο 1/100 τα καταφέρνει: Aν απαντήσεις σωστά σε αυτή την ερώτηση, το ΙQ σου είναι πιο υψηλό και από τις διάνοιες

01:10 18/2/2020

IQ test

Γυπαετός: Η ηθοποιός του «Κωνσταντίνου & Ελένης» με την οποία έχει παιδί ο… Μάνθος Φουστάνος! (Pic)

Γυπαετός: Η ηθοποιός του «Κωνσταντίνου & Ελένης» με την οποία έχει παιδί ο… Μάνθος Φουστάνος! (Pic)

21:06 17/2/2020

Ο γιος τους είναι σήμερα 18 ετών

«Τέλος» στις αυθαίρετες χρεώσεις από πενταψήφια

«Τέλος» στις αυθαίρετες χρεώσεις από πενταψήφια

20:32 17/2/2020

ΕΕΤΤ

Χωρίς κουκούλα οι προτατευόμενοι μάρτυρες στην Προανακριτική

Χωρίς κουκούλα οι προτατευόμενοι μάρτυρες στην Προανακριτική

20:16 17/2/2020

Μειοψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ

Βρήκαν ακόμη και τζακούζι σε κελί των φυλακών Κορυδαλλού

Βρήκαν ακόμη και τζακούζι σε κελί των φυλακών Κορυδαλλού

20:10 17/2/2020

αποκαλύψεις

800 χορευτές αντάμωσαν στην Καλαμαριά - Πάνω από 2000 οι θεατές! (φωτο)

800 χορευτές αντάμωσαν στην Καλαμαριά - Πάνω από 2000 οι θεατές! (φωτο)

19:49 17/2/2020

Σαραρίμ

Απεργία αύριο Τρίτη σε καταστήματα στη Θεσσαλονίκη

Απεργία αύριο Τρίτη σε καταστήματα στη Θεσσαλονίκη

18:40 17/2/2020

Ένωση Εμποροϋπαλλήλων

Κλειστά τα μαγαζιά την Καθαρά Δευτέρα και στην Καλαμαριά

Κλειστά τα μαγαζιά την Καθαρά Δευτέρα και στην Καλαμαριά

18:33 17/2/2020

Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη: 21 αυτόφωρες συλλήψεις στο κέντρο

Θεσσαλονίκη: 21 αυτόφωρες συλλήψεις στο κέντρο

15:28 17/2/2020

για διάφορα αδικήματα

Κλασικά Έπιπλα