Ασφαλτοστρώνεται η οδός Πόντου

18/9/2023 12:31    Το μεγάλο έργο των ασφαλτοστρώσεων στον Δήμο Καλαμαριάς
Το μεγάλο έργο των ασφαλτοστρώσεων στον Δήμο Καλαμαριάς συνεχίζεται και μέχρι σήμερα έχουν ασφαλτοστρωθεί 25 από τους 65 δρόμους.  Τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023, από τις 07:00 έως τις 19:00 παίρνει σειρά η οδός Πόντου, από τη Μεταμορφώσεως έως την Κολοτούρου (με αυτό το ρεύμα πορείας). Οι εργασίες θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 22/9/2023.
«Στόχος μας είναι να τηρήσουμε τα χρονοδιαγράμματα, όπως ζήτησε ο Δήμαρχος Καλαμαριάς, Γιάννης Δαρδαμανέλης, με τη λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία για τους πολίτες. Χρειάζεται βέβαια υπομονή από οδηγούς, αλλά και πεζούς, καθώς στο πρόγραμμα υπάρχει ασφαλτρόστρωση κεντρικών αρτηριών», δήλωσε η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Ναταλία Παντελίδου.

ΘΕΜΑ :

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας σε τμήματα οδών (α/α:5) του Δήμου Καλαμαριάς στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου:

«Εργασίες Οδοποιίας για τα έτη 2022-2023».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  • τις διατάξεις του άρθρου 75: «Αρμοδιότητες», παρ. Ι, εδαφ. (γ): «Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών»-4 του Νόμου 3463/2006: «Δημοτικός Κώδικας»,
  • τις διατάξεις των άρθρων 9: «Σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς», 47: «Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς», 48: «Κατάληψη τμήματος οδού και πεζόδρομου» και 52: «Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας», του Ν.2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) όπως ισχύει σήμερα,
  • το με αριθμό πρωτοκόλλου 52974/14.09.2023 διαβιβαστικό έγγραφο του αναδόχου του έργου: «Εργασίες Οδοποιίας για τα έτη 2022-2023», «ΔΡΟΜΩΝ Α.Κ.Τ.Ε.» σχετικά: (α) με το αίτημα αδειοδότησης ασφαλτικών εργασιών και εφαρμογής περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας στα πλαίσια του εν λόγω έργου,
  • τη με αριθμό: 81685/06.06.2023 Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης: «Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στην οδό Αιγαίου
(από την οδό Εθν. Αντιστάσεως έως την οδό Πόντου)……….»,
  • την Απόφαση υπ. αριθμό:7725/08.08.2023 της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης (αρ. πρωτ.:2599/2/5230δ’)-(ΑΔΑ:6ΛΟΘ46ΜΤΛΒ-Φ5Θ) με θέμα: «Προσωρινές κυκλοφορικές ρυθμίσεις για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στις οδούς Αιγαίου ..…….»,
και αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων

ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού κατά τη διάρκεια των εργασιών,

Αποφασίζουμε:

την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας στην οδό Πόντου από την οδό Μεταμορφώσεως έως την οδό Κολοτούρου, από τη Δευτέρα 18.09.2023 έως την Παρασκευή 22.09.2023,

Σύμφωνα με:
  • την Απόφαση υπ. αριθμό: 7725/08.08.2023 της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης (αρ. πρωτ.:2599/2/5230-δ’)-(ΑΔΑ:6ΛΟΘ46ΜΤΛΒ-Φ5Θ) με θέμα: «Προσωρινές κυκλοφορικές ρυθμίσεις για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στις οδούς Αιγαίου ..…….», Άρθρο 1οα, Β ΦΑΣΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 10 ΗΜΕΡΕΣ): 1Η ΥΠΟΦΑΣΗ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ).
Η εκτέλεση των εργασιών ασφαλτόστρωσης πραγματοποιείται στα πλαίσια του έργου του Δήμου Καλαμαριάς με τίτλο: «Εργασίες οδοποιίας για τα έτη 2022-2023».

Οι εργασίες θα λάβουν χώρα τη Δευτέρα 18.09.2023 έως την Παρασκευή 22.09.2023, τις ώρες 07:00 έως 19:00, στην οδό Πόντου (ρεύμα πορείας από την οδό Μεταμορφώσεως προς την οδό Κολοτούρου).

Έχουν εφαρμογή:

(α) τα άρθρα 1-5 της Απόφασης υπ. αριθμό:7725/08.08.2023 της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης (αρ. πρωτ.:2599/2/5230-δ’)-(ΑΔΑ:6ΛΟΘ46ΜΤΛΒ-Φ5Θ) με θέμα: «Προσωρινές κυκλοφορικές ρυθμίσεις για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στις οδούς Αιγαίου ..…….»,

(β) η με αριθμό: 81685/06.06.2023 Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης: «Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στην οδό Αιγαίου (από την οδό Εθν. Αντιστάσεως έως την οδό Πόντου)……….».
Επόμενο Προηγούμενο
 

Social Media - Thessaloniki
Κλασικά Έπιπλα